2/θ Δημοτικό Σχολείο Βουρλιωτών Σάμου (Ολοήμερο Τμήμα)
Περιβαλλοντική Ομάδα
 
ΧΩΡΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ